Thông báo

Visa du lịch (C-3), 5 năm Đại đô thị (C-3-91), Visa ngắn hạn nhiều lần (C-3) (Áp dụng các hồ sơ nộp từ 3.1.2023)

  • Ngày đăng
    2022.12.30

VISA DU LỊCH(C-3), 5 NĂM ĐẠI ĐÔ THỊ(C-3-91), VISA NGẮN HẠN NHIỀU LẦN(C-3) ■​

Áp dụng các hồ sơ nộp từ 3.1.2023- Hướng dẫn về visa du lịch(C-3), 5 năm đại đô thị(C-3-91), visa ngắn hạn nhiều lần(C-3). .


 * Áp dụng các hồ sơ nộp từ 3.1.2023. Vui lòng tham khảo các nội dung cụ thể trong tài liệu đính kèm.


Đặc biệt liên quan đến việc sửa đổi 『Luật cư trú 』Việt Nam, khi đăng ký nộp hồ sơ xin visa đại đô thị (C-3-91) cần phải nộp mẫu giấy xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07) còn hiệu lực và tại mục số 8 của mẫu CT07 phải ghi rõ cư trú từ thời điểm nào. Do đó khi đăng ký hồ sơ, vui lòng tham khảo kỹ file đính kèm và chuẩn bị hồ sơ. 


Hồ sơ xin visa du lịch C-3-9, visa du lịch C-3 ngắn hạn nhiều lần: https://visaforkorea-vt.com/customercenter/notice/view/722

Hồ sơ xin visa 5 năm Đại đô thị C-3-91: https://visaforkorea-vt.com/customercenter/notice/view/721


Xin cảm ơn.


Tập tin đính kèm:

1. Hồ sơ xin Visa  "DU LỊCH(C-3), 5 NĂM ĐẠI ĐÔ THỊ(C-3-91), VISA NGẮN HẠN NHIỀU LẦN(C-3)" năm chỉnh sửa 17/1/2023.

2. 230116 관광 및 대도시 사증 구비서류_하노이